Vyhledávání


Kontakt

Tuning Club Děčín, o.s.
IČ: 270 57 186

Kontaktní adresa pro poštovní zásilky:

Tuning Club Děčín, o.s.
Rudolf Brejška
Raisova 882/4
405 02 Děčín 4

M: +420 602 463 708

E-mail: dc-tuning@centrum.cz

Stanovy a vedení o.s.

Stanovy sdružení byly navrženy radou klubu jakožto výkonným orgánem TCD, o.s. a schváleny členy sdružení na členské schůzi. Za věcný obsah odpovídá rada klubu ve složení:

 

Ing. Rudolf Brejška, DiS. - předseda, webmaster (rudolf.brejska@centrum.cz)

Ing. Jaroslav Poupal - jednatel, pokladník (Jarda.Poupal@seznam.cz)

Luděk Ráž - jednatel (ludek.raz@seznam.cz)

 

 

§1 - Definice klubu

Tuning Club Děčín, o.s. (dále jen klub) je nekomerční zájmové sdružení majitelů, uživatelů a příznivců automobilů, jejichž vzhled, jízdní vlastnosti a ozvučení byly oproti sériovému provedení upraveny, nebo automobilů sportovních či historických v upraveném nebo originálním stavu.

 

§2 - Sídlo klubu

Klub nevlastní ani nevyužívá žádné fyzické prostory pro jakoukoliv svou činnost. Užívá vlastní internetové stránky s placenou doménou s adresou www.dc-tuning.cz.

Kontaktní adresou klubu pro zasílání korespondence je adresa předsedy klubu, jenž je klubovou radou oprávněn jednat jménem klubu:

 

Tuning Club Děčín, o.s.

Rudolf BREJŠKA

Raisova 882/4

405 02 Děčín 4

 

Elektronickou kontaktní adresou Tuning Clubu Děčín, o.s. je e-mail dc-tuning@centrum.cz.

 

§3 - Oblast působnosti klubu

Oblastí působnosti Tuning Clubu Děčín, o.s. je Ústecký a Liberecký kraj, s centralizací na okres Děčín a přilehlé obce.

 

§4 - Předmět činnosti klubu

Tuning Club Děčín, o.s.

- shromažďuje a bezplatně poskytuje informace o vývoji, provádění a dostupnosti tuningu a renovace automobilů a kontakty na fyzické a právnické osoby, zabývající se prováděním úprav automobilů, prodejem nebo výrobou autodoplňků, náhradních dílů a nových a ojetých automobilů nejen v okrese Děčín a přilehlých obcích. Tyto informace a kontakty klub bezplatně předává prostřednictvím vlastních internetových stránek všem uživatelům internetu.

- se zabývá evidencí a propagací upravených, sportovních a veteránských vozů nacházejících se v jeho oblasti působnosti. Evidence je založena na členství v klubu.

- organizuje setkávání majitelů, uživatelů a příznivců upravených, sportovních a historických automobilů prostřednictvím pořádání a propagace vlastního srazu členů klubu a příznivců motorismu ve městě Děčín a organizováním společných cest členů klubu a příznivců motorismu na ostatní srazy upravených vozidel v jiných městech a obcích.

 

 

§5 - Hospodaření klubu

Hospodaření klubu řídí Klubová rada, jakožto řídicí orgán občanského sdružení (viz §7 - Řídicí orgán klubu).

Klub nepřijímá žádné peněžní ani věcné dary.

Klub nevlastní ani nevyužívá žádné prostory pro administrativní činnost, garážování nebo tuning a opravy vozidel.

Duševním majetkem klubu jsou vlastní internetové stránky na bezplatném veřejném serveru s adresou www.dc-tuning.ic.cz a e-mailová schránka na veřejném serveru s adresou dc-tuning@centrum.cz. Veškeré texty, logo klubu, prvky grafiky a obrazové materiály zveřejněné na klubových internetových stránkách jsou považovány za duševní majetek klubu.

Movitý majetek klubu je pořizován a užíván na základě rozhodnutí řídicího orgánu klubu, v souladu s hlasováním členů klubu. Soupis movitého majetku je veden v klubové pokladní knize, jejímž vedením je pověřen klubový pokladník. Pokladníkem je vždy jeden z členů rady klubu, který získá od rady souhlas k vykonávání této funkce. Pokladník musí na požádání umožnit všem členům klubu nahlížení do klubové pokladní knihy.

Klubová pokladní kniha je dokument obsahující informace o pořizování a hospodaření s klubovým movitým majetkem a o hospodaření s klubovými financemi, jejichž zdrojem jsou výhradně poplatky za členství v klubu (viz níže).

 

§6 - Poplatek za členství v klubu

Členství v klubu je podmíněno uhrazením členského příspěvku ve výši 300,-Kč ročně.

Stávající členové jsou povinni uhradit příspěvek vždy do 31. ledna příslušného roku. Noví uchazeči o členství získají status člena až po zaplacení členského příspěvku.

V případě ukončení členství před koncem zaplaceného období (před 31. lednem) není poplatek vratný.

Klubový pokladník je povinen při přijímání členského příspěvku vždy vydat členovi stvrzenku o zaplacení.

Uhrazením členského příspěvku člen stvrzuje svůj souhlas se stanovami občanského sdružení a zavazuje se je dodržovat.

 

§7 - Řídicí orgán klubu

V čele Tuning Clubu Děčín, o.s. stojí tříčlenná klubová rada. Jedná se o řídicí orgán zodpovědný za chod klubu. Rada se skládá ze tří zvolených členů klubu. Činitelé klubové rady mají shodné pravomoci. Každý činitel klubové rady osobně zastupuje klub a je oprávněn jednat jménem klubu. K platnému hlasování v jednáních o běžných záležitostech je třeba dvou hlasů ve vzájemné shodě. K zásadním rozhodnutím je třeba hlasů všech tří představitelů klubu ve vzájemné shodě. Zásadními rozhodnutími se rozumí zrušení členství člena klubu pro porušení zásad klubu, vyhlášení volby nového člena klubové rady, změna stanov, pověření člena klubu nebo nečlena jednáním jménem klubu, ukončení činnosti klubu nebo sloučení s jiným, obdobně zaměřeným klubem. Ostatní kroky jsou považovány za běžné záležitosti.

Klubová rada je oprávněna změnit stanovy klubu na základě plné shody (4 hlasy) všech čtyř jejích činitelů. O změně stanov je povinna informovat členy klubu prostřednictvím klubových internetových stránek.

Členství v klubové radě se ruší:

- pokud člen rady oznámí, že nemůže nebo nechce nadále vykonávat svou funkci a přeje si být nahrazen jiným členem klubu.

- pokud dojde k úmrtí člena rady nebo újmě na jeho zdraví, která mu neumožňuje vykonávat funkci člena rady a požádat radu o své nahrazení jiným členem klubu.

- pokud člen rady neplní své povinnosti, k nimž se zavázal při jejich projednávání s ostatními členy rady.

- pokud se na jejího člena vztahuje zrušení členství v klubu podle §9 těchto stanov.

Členové klubové rady jsou voleni z řad členů klubu. Volba se provádí elektronickou formou v k tomu určeném prostoru na internetových stránkách klubu, popřípadě na členské schůzi, na níž musí být přítomno nejméně 50% členů klubu.

Pokud ani jeden člen klubové rady nemůže vykonávat nadále svou funkci a nemůže tak proběhnout standardní volba nových členů rady, ostatní členové klubu mohou svolat členskou schůzi všech členů sdružení, kde zvolí ze svých řad 3 nové činitele klubové rady.

Členové klubové rady disponují právem odstraňovat z návštěvních knih (Guestbook, Bazar), oficiální stránky klubu na Facebooku nebo z diskusního fóra na klubovém webu příspěvky, jejichž obsah je tematicky nevhodný, vulgární nebo protizákonný.

 

§8 - Status člena klubu

Členstvím v klubu se rozumí prezentace sebe a svého vozu na klubových internetových stránkách a uhrazení členského příspěvku. Osoby a jejich vozy zde vypsané a zobrazené jsou považovány za členy Tuning Clubu Děčín, o.s.

Členství v klubu je vázáno na nutnost vlastnit nebo užívat nejméně jeden automobil, který splňuje kritéria členství (viz §8 - Vozidla přihlašovaná členy), dále uhradit členský příspěvek (viz §6 - Poplatek za členství v klubu) a povinností navštívit spolu s klubem minimálně 2 motoristické události ročně (tuningový sraz, závod automobilů, apod.).

Žádostí o členství v klubu se rozumí zaslání fotografií sebe a svého vozu spolu s popisem vozu a jeho úprav po vzoru již registrovaných členů na e-mailovou adresu klubu dc-tuning@centrum.cz. V případě, že zájemce o členství nemůže pořídit nebo zaslat tyto informace, domluví se prostřednictvím e-mailu s jakýmkoliv ze členů klubové rady, který nutné fotografie a informace pořídí.

Každý zájemce o členství musí pro udělení členství uvést povinně jméno, příjmení, rok narození, město (obec) svého trvalého bydliště a kontaktní e-mail. Dobrovolně lze uvést telefonní číslo, číslo ICQ, Skype, nebo jiných internetových komunikačních programů. V popise vozu jím vlastněného nebo užívaného musí povinně uvést typ vozidla, rok výroby, zdvihový objem a druh motoru a všechny provedené nebo plánované úpravy a renovační práce na vozidle.

V obrazové příloze musí zájemce o členství zaslat jakoukoliv fotografii sebe sama a několik fotografií současného stavu svého vozu, vítané jsou i fotografie z průběhu montážních prací vedoucích k nynějšímu stavu vozidla a fotografie dřívějšího stavu vozidla.

Odesláním těchto údajů uchazeč o členství dává souhlas ke zveřejnění zaslaných materiálů na klubových internetových stránkách. Tuning Club Děčín, o.s. bude s těmito údaji nakládat pouze v rámci svých internetových stránek a nebude tyto informace vědomě poskytovat nikomu dalšímu. Po uhrazení členského příspěvku budou zaslané materiály zveřejněny na internetových stránkách klubu v sekci představující jednotlivé členy klubu a jejich vozidla.

Členem klubu se zájemce stává ve chvíli, kdy uhradí členský příspěvek (viz §6 - Poplatek za členství v klubu).

Členové Tuning Clubu Děčín, o.s. mohou být zároveň členy libovolného počtu jiných klubů nebo občanských sdružení. Každý člen prezentuje na internetových stránkách klubu nejméně jedno vozidlo, které vlastní nebo užívá. Jeden člen klubu může mít přiřazený libovolný počet upravených, sportovních nebo veteránských vozidel, jichž je majitelem nebo uživatelem. Výše členského příspěvku zůstává stejná bez ohledu na počet vozů, zveřejněných na klubových internetových stránkách.

Členství v klubu je doživotní, za předpokladu, že člen po celou dobu členství bude v aktuální okamžik vlastnit nebo užívat minimálně jeden automobil, jenž musí být prezentován na klubových internetových stránkách v sekci Členové, bude mít uhrazený členský příspěvek a navštíví s klubem ročně alespoň dvě motoristické události (tuningový sraz, závod, apod.).

Činitelé klubové rady jsou zároveň členy klubu, avšak vztahují se na ně navíc pravomoci a povinnosti představitelů klubu (viz §8 - Řídicí orgán klubu).

Členové klubu jsou oprávněni vznášet připomínky a náměty a podílet se na chodu klubu. Jsou dále oprávněni kdykoliv nahlížet do pokladní knihy. Nejsou oprávněni jednat jménem klubu, pokud k tomu nedostanou mandát klubové rady. Každý člen i činitel klubové rady je oprávněn své členství kdykoliv bez udání důvodu zrušit. Této jeho žádosti musí být klubovou radou vyhověno.

V případě, že ani jeden z představitelů klubové rady nemůže vykonávat nadále svou činnost a vybrat na pozice činitelů klubové rady jiné osoby z řad členů klubu, je oprávněn každý člen klubu svolat členskou schůzi všech členů, na níž si členové ze svých řad zvolí nové obsazení klubové rady.

 

§9 - Vozidla přihlašovaná členy

Člen klubu musí mít k sobě přiřazené nejméně jedno vozidlo, které splňuje následující parametry:

- jedná se o upravené vozidlo, jehož vzhled, jízdní vlastnosti, strojové části, elektroinstalace nebo ozvučení jsou vědomými zásahy odlišné od originálního továrního provedení, nebo sériové automobily, u nichž bude v dohledné době některá z výše zmíněných úprav provedena.

- jedná se o sportovní vozidlo, malosériové vozidlo, exotické vozidlo nebo automobil určený pro některou z disciplín automobilového sportu.

- jedná se o historické vozidlo v originálním nebo upraveném stavu, s nebo bez veteránské registrační značky.

Vozidla přihlašovaná do klubu by měla mít platný technický průkaz a jejich technický stav by měl umožňovat bezproblémový provoz na pozemních komunikacích. Uchazeč o členství v klubu může přihlásit i vozidlo před renovací, jehož technický stav neumožňuje provoz na pozemních komunikacích, ale v dohledné době musí s renovací nebo úpravou přihlášeného vozidla začít. Pokud se přihlášené vozidlo nachází dlouhodobě v neutěšeném technickém stavu nebo je trvale nepojízdné, klubová rada může vůz z evidence klubových vozidel vyřadit (viz Zánik členství).

 

§10 - Zánik členství v klubu

Členství v klubu zruší klubová rada na základě vzájemné shody všech čtyř jejích činitelů. Důvodem pro zrušení členství v Tuning Clubu Děčín, o.s. je:

- žádost člena o zrušení jeho členství

- úmrtí člena

- nezaplacení členského příspěvku ve stanoveném termínu (31. leden příslušného roku)

- ukončení vlastnictví nebo užívání všech vozidel přihlášených členem klubu

- neaktivita - nesplnění kvóty povinné účasti na alespoň dvou motoristických událostech ročně.

- rozhodnutí klubové rady o vyškrtnutí vozidla, jehož dlouhodobý špatný technický stav nebo dlouhodobá nepojízdnost bez pokusu člena klubu o zjednání nápravy poškozuje reputaci Tuning Clubu Děčín, o.s. Pokud má člen klubu v členské sekci k sobě přiřazené pouze jedno vozidlo, které však vykazuje výše zmíněné závady, jeho členství v klubu zaniká.

- rozhodnutí klubové rady o vyškrtnutí člena a všech jím přihlášených vozidel z důvodu hrubého poškozování reputace klubu řízením v opilosti, způsobením dopravní nehody s ohrožením života jiných účastníků silničního provozu z důvodu nezvládnuté agresivní jízdy, trvalým ohrožováním ostatních účastníků silničního provozu nebezpečnou jízdou nebo nebezpečným chováním za volantem na tuningových srazech. V případě ukončení členství tímto způsobem zaniká nárok na navrácení zbytku členského příspěvku za odpovídající období.